České vysoké učení technické v Praze

FSv

FEL

FS

P ř i t a h u j e    V á s   s v ě t   d i v a d l a ,   f i l m u ,   t e l e v i z e   a   k o n c e r t ů ?

C h c e t e   s e   p o d í l e t   n a   r e a l i z a c i   n e j r ů z n ě j š í c h   t y p ů   p ř e d s t a v e n í ?

M á t e   r á d i   m o d e r n í   t e c h n o l o g i e ?

Z a j í m á    V á s   j e v i š t n í ,   s v ě t e l n á   a   z v u k o v á   t e c h n i k a ?

ANO?

tak pojďte studovat 
S C É N I C K É   T E C H N O L O G I E !


zcela nový, bakalářský, profesně zaměřený, 
studijní program

Tento unikátní studijní program bude zajišťován třemi fakultami v rámci ČVUT v Praze: Fakultou stavební, Fakultou elektrotechnickou a Fakultou strojní

JEVIŠTNÍ TECHNIKA

SVĚTELNÁ
TECHNIKA

ZVUKOVÁ
TECHNIKA

TECHNOLOGIE
A MATERIÁLY

V průběhu studia získáte jedinečný mix znalostí hned ze tří oborů vzdělávání: 

Stavebnictví
Elektrotechnika
Strojírenství, technologie a materiály  


program startuje v akademickém roce 2023/24

přijímací zkoušky budou cca v 06/2023

délka studia 3 roky, 6 semestrů, titul Bc. 


osobnosti z praxe o programu:

Pavel Hénik
vedoucí scénického provozu České televize

Jan Veselý
mistr zvuku, divadlo DISK / DAMU

"Řízení scénických televizních a divadelních provozů vyžaduje mix znalostí ze stavebnictví, elektrotechniky, projektování, konstrukčních technologií a v neposlední řadě scénografie. Až doposud se scénické technologie jako samostatný obor na vysokých školách nevyučovaly,  což výrazně limitovalo okruh vhodných uchazečů na vedoucí pozice.  Nezbytnou kvalifikaci získávali pracovníci až dlouholetou praxí. Otevření nového studijního programu tedy velmi vítám, neboť nabízí široké spektrum profilových předmětů, díky nimž budou moci absolventi najít široké uplatnění v umělecko-technických provozech televize a divadla"

Budoucí absolventi oboru Scénické technologie budou kvalitativním přínosem pro celý segment živého umění, kdy v technických profesích dnes dominují rizí praktici, a pro které je stále složitější obstát v náročném používání stále komplikovanějších technologických celků - zvukových, světelně-vizuálních nebo strojních. 
Dostatečně erudovaní odborníci, kteří budou mít i všeobecný kulturní přehled a vztah k estetice, pak dopomáhají vzniku autentických autorských děl na nejvyšší úrovni."


garant programu:

Jaroslav Daďa
architekt

"Scénické technologie jsou unikátním programem v rámci ČVUT v Praze. Rychlý rozvoj technologií v oblasti scénografie a živého umění obecně potřebuje vysokolškolsky vzdělané osobnosti. Program vyplňuje mezeru na trhu a umožní zájemcům o práci na vysoce atraktivních pozicích získat vysokoškolský diplom, který posune jejich hodnotu na trhu práce na vyšší úroveň. Absolventi získají studiem na třech fakultách velmi široký záběr od technických a humanitních znalostí až po estetické aspekty, potřebné pro aktivní účast při tvorbě živého umění."   

V Í C E   o   p r o g r a m u