České vysoké učení technické v Praze

FSv

FEL

FS

S T U D I J N Í   P R O G R A M

Cíle studijního programu

Cílem studijního programu Scénické technologie bude výchova odborníků v oblasti stavebnictví, elektrotechniky, strojírenství a scénografie s vyváženými znalostmi, které jim umožní zaujmout místa řídících pracovníků uměleckotechnických provozů v divadlech, filmu a televizi. Profilace programu vychází z memoranda, které ČVUT v Praze uzavřelo se špičkovými pracovišti v oboru: s Národním divadlem, Českou televizí a Studiem Barrandov. Obecným cílem studijního programu bude vychovat absolventa se znalostmi z oblasti současných multimediálních technologií v návaznosti na jejich další aplikaci v oblasti umělecké tvorby, zvukového a světelného designu, zejména v jevištním, televizním a filmovém provozu. Důraz je v obsahu studijního programu kladen především na profilaci v oblasti jevištní, televizní a filmové aplikace multimédiálních nástrojů, pokrývající teoretické a praktické znalosti v současnosti používaných technologií, principů a postupů, doplněné o znalosti z oblasti umělecké kreativní tvorby a estetiky, zastoupené teorií a historií umění, principů prostorového navrhování a praktickými kurzy zvukového a světelného designu. 

Profil je rovněž podpořen znalostmi z oblasti řízení multimediálních projektů pokrývajícími problematiku financování projektu, komunikace a správy procesů. Studium na ČVUT v Praze ve studijním programu Scénické technologie bude bakalářské, vysokoškolské studium, které umožní absolventům pokračovat v řetězci samostatně akreditovaných studijních programů magisterského a doktorského studia, v nichž postup do vyššího stupně je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně a absolvováním přijímacího řízení. Studijní program prorůstá třemi oblastmi vzdělávání: stavebnictví, elektrotechnika, a strojírenství, technologie a materiály, což umožní absolventům pokračovat v magisterských programech akreditovaných v rámci ČVUT v Praze, které uvedené oblasti vzdělávání zasahují.  

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia získá potřebné znalosti z oborů stavebnictví, elektrotechniky, strojírenství a scénografie v takovém rozsahu, aby mohl působit jako technický designer v oblasti živého umění v divadle, televizi, filmu, instalaci uměleckých výstav a v jiných formách uměleckých performancí. Absolvent získá schopnost mezioborové spolupráce v týmu v oblasti multimediálních, scénických a umělecko-technických projektů, a to na úrovni manažerské, technicko-realizační a umělecko-kreativní. Absolvent bude konkrétně schopen řídit a organizovat tým specialistů při řešení umělecko-technických projektů a sám navrhnout řetězec profesionální, audiovizuální techniky pro realizaci konkrétního uměleckého díla. Absolvent bude umět konkrétně analyzovat a syntetizovat problémy v rámci technických souvislostí přípravy a realizace inscenací a je schopen porozumět a převést tvůrčí požadavky inscenátorů do jazyka digitálních nástrojů a podoby technických výkresů. Absolvent bude schopen kombinovat a propojovat nová média a systémy řízení s pragmatickými pravidly scénického provozu. 

Absolvent se uplatní například jako: 

Projektový manažer ve vývojových a projekčních týmech 

Projekční a řídící pracovník 

Vedoucí jevištního provozu divadla, televizního studia, filmového studia
 
Manažer multimediálních projektů 

Tvůrce audiovizuálních děl 

Vedoucí úseků světla, zvuku nebo video-technologií v divadle 

Scénický designer 

Vedoucí výroby dekorací 

Koordinátor studiové výroby 

Návrhář scénické a prezentační technologie 

Projektant prezentačních audiovizuálních systémů 

Přijímací řízení / navazující možnosti studia

Přijímací zkouška na studijní program Scénické technologie se skládá z jediné části:
písemná část - matematika (test),
Zkouška z matematiky je ze středoškolské látky v rozsahu zveřejněném v platné Směrnici děkana. 

Studium Scénických technologií vytváří svým rozsahem a skladbou předmětů předpoklad pro magisterské studium a získání inženýrského titulu v magisterských programech v oblastech vzdělávání Stavebnictví, Elektrotechnika a Strojírenství, technologie a materiály. 

Na ČVUT v Praze konkrétně v programech:
   
Inteligentní budovy (FSv, FEL, FS)
Řízení průmyslových systémů (FS)
Výrobní inženýrství (FS)
Elektrotechnika a komunikace (FEL)
Otevřená informatika (FEL)
Budovy a prostředí (FSv) 

S T U D I J N Í   P L Á N
undefined